Scroll Top

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Szanując Twoje prawa oraz respektując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku,, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 • Administrator danych osobowych

 

My, Swim-Test Aleksandra Lach-Romańska, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 675 142 90 37, REGON 387271087 oraz Biuro podróży Swim Test Tour s.c. Aleksandra Lach-Romańska, Małgorzata Lach, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 675 177 07 01, REGON 523116380, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

W razie pytań, wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Administratora danych zapraszamy do kontaktu. Umożliwiamy Ci to na kilka sposób:

 

 1. Co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: info@swimtest.pl lub tour@swimtest.pl Taka forma umożliwia nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości.
 2. Możliwy jest także kontakt telefoniczny: 12 410 98 50
 3. Lub korespondencyjny: ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, 31-519 Kraków

 

 • Cele i podstawy przetwarzania

 

Zawsze kierujemy się zasadą minimalizmu przy pozyskiwaniu danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzamy w każdym przypadku tylko te dane, które są nam niezbędne, adekwatnie do celu przetwarzania.

 

Przede wszystkim przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, która stanowi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem. Zatem wszelkiego rodzaju dane osobowe przetwarzane podczas wykonywania czynności poprzedzających umowę, będą podlegały tej właśnie przesłane legalizującej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą przed zawarciem umowy m.in. odpowiedź na oferty handlowe, zapytania, udział w konkursach.

 

Przetwarzamy dane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez SWIM – TEST.

 

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych bądź w celu rozpowszechniania wizerunku, np. w związku z wygraną w zawodach sportowych. Wizerunek osoby stanowi co do zasady dane osobowe, o ile umożliwia identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), wyrażona w osobnym oświadczeniu woli, zgodnie z przepisami RODO. Jako instytucja prowadzimy księgi rachunkowe, w związku z tym spoczywają na nas także obowiązki względem organu nadzorczego jakim jest obecnie Urząd Skarbowy (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe za wykonane przez nas usługi). W tym przypadku jesteśmy zobligowani do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z art. 6, ust.1, lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Często będziemy się z Tobą kontaktować po prostu pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail czy też tradycyjnie wysyłając korespondencję listowną. Będzie to miało miejsce w przypadku potwierdzenia terminu usługi bądź jego zmiany, przypomnieniu o realizacji usługi czy przekazaniu typowej informacji związanej z Naszą obopólną współpracą w celu wykonania przedmiotu umowy. Zaliczymy do tego także drobne sprawy życia codziennego wynikające z relacji handlowych. Wówczas powołamy się na przesłankę wynikającą z art. 6, ust.1, lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który mówi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Jako administrator danych będący jednocześnie przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie wówczas będziemy mieli prawo przetwarzać ujawnione przez Ciebie dane osobowe na gruncie przepisów RODO zawartych w art. 6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który mówi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

III. Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– ośrodki basenowe

 1. a) Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. Francesco Nullo 23
 2. b) Ośrodek Sportu i Rekreacji – Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 34A
 3. c) Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20
 4. d) Centrum Sportu – CASCADA, ul. Szuwarowa 1
 5. e) AWF Kraków – al. Jana Pawła II

– ośrodki wypoczynkowe, w których przebywamy podczas obozów letnich i zimowych

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/ UE.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Zgodnie z art. 13.2 a i 14.2a RODO Twoje dane pozyskane w celu świadczenia przez nas usług, przechowujemy przez okres potencjonalnej możliwości przystąpienia do kursu/wyjazdu itd. oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w tej sprawie. Natomiast Twoje dane pozyskane w związku z rozpoczęciem świadczenia przez nas usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy a podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić świadczenia usług. Podanie danych jest bowiem koniczne, aby móc z nich korzystać, kontaktować się z nami, otrzymywać informację o terminie zajęć itp. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi, np. marketing produktów własnych drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę a brak jej udzielenia nie spowoduje przetwarzania danych w celu chociażby realizacji umowy. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

 

VIII. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowaniu lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Będą to zatem takie dane jak np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail.

 

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innym ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:

Swim – Test Aleksandra Lach-Romańska, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 675 142 90 37, REGON 387271087 oraz Biuro podróży Swim Test Tour s.c. Aleksandra Lach-Romańska, Małgorzata Lach, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 675 177 07 01, REGON 523116380 Adres mail: info@swimtest.pl, tour@swimtest.pl Numer telefonu: 12 410 98 50 .

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b rodo), a także rozliczeń podatkowych z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c rodo). Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Ponadto dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji procesu przypisania do konkretnej grupy zajęć nauki pływania, organizacji zawodów pływackich, m.in. Festyn Pływacki, Szukamy Młodych Talentów, organizacji obozów letnich i zimowych, organizacji wyjazdów narciarskich i snowboardowych, organizacji weekendowych wyjazdów sekcyjnych, organizacji zawodów narciarsko-snowboardowych, przeprowadzenia Kursu Podstawowego Halliwick,e-mail marketingu (w zakresie przesyłania informacji i zarządzania preferencjami), profilowania – analizowania osobistych preferencji i zainteresowań w celu umożliwienia mi otrzymywania dopasowanej zawartości, komunikacji korzystania z ww. usług elektronicznej informacji dot. zajęć, jak również informacji o działalności Swim-TEST.

 

Dane nie będą nikomu udostępnianie, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom informatycznym, bieżącej obsługi księgowej. Dostęp do danych mogą mieć także pracownicy i współpracownicy Administratora działającego na jego polecenie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.giodo.gov.pl). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. W przypadku wyrażenia wskazanych powyżej zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

 

W przypadku innych celów niż ww. marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą lub przedawnieniem roszczeń publicznoprawnych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale co bardzo istotne – niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

 

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych postaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem: info@swimtest.pl